LOVER FOR BERGEN HAVFISKE-FORENING
STIFTET 29 MAI 1973

§1 Formål
Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å aktivisere til sportsfiske på og ved havet.

§2 Medlemmer
Enhver som innordner seg foreningens lover, kan tas opp som medlem. Ved innmelding oppgis navn, bopel og telefon. Aldersgrensen for medlemskap er i det året de fyller 12 år. Medlem mellom 12 år og frem til fylte 14 år må ha foresatt med på klubbtur eller konkurranse. Man er junior ut kalenderåret man fyller 18

§3 Kontingent
Kontingenten betales forskuddsvis og størrelsen fastsettes på årsmøtet. Kun medlemmer som har betalt medlemsavgift for inneværende sesong har stemmerett og førsterett til foreningens turer med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet. Medlemmer som ikke betaler kontingent innen forfallsdato mister sine rettigheter og fjernes fra medlemslisten.


§4 Årsmøter

Årsmøter holdes hvert år i 1. halvår og kalles inn ved minst tre ukers varsel. Årsmøtet behandler:
1. Årsmelding.
2. Regnskap i revidert stand.
3. Forslag som er kommet inn.
4. Fastsettelse av kontingent.
5. Valg av styre.
a. Formann er på valg hvert år. De øvrige velges for to år, slik at 2 styremedlemmer velges ett år, og de 2 andre styremedlemmene er på valg året etter.
b. 60% av styret skal ha vært medlemmer i mer enn 2 år.
c. Valg av 1 revisor.

Valgene ledes av valgkomiteen. Denne består av avgående formann pluss de to i styret som står på valg. Alle valg foregår enkeltvis og skriftlig hvis det foreligger mer enn en kandidat. Det kan dog foregå ved håndsopprekning hvis alle er enige i det. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst 1 stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmer), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemme-likhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeføre medlemmer som møter.
Valgbare er alle medlemmer.  Forslag som ønskes tatt opp under §4 punkt 3 må være senest til styret senest 8 dager før årsmøtet.  Vedtak må være fattet med vanlig flertall av de avgitte stemmer med mindre annet er bestemt i loven.

§5 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det eller en tredjedel av de stemmeføre medlemmene krever det. De kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og kalles inn med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

§6 Medlemsmøter og turer
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig. Dog bør de holdes etter et visst program. Klubbturer arrangeres etter forespørsel fra medlemmene. Fiskekonkurranser arrangeres etter et program som styret setter opp. På alle turer gjelder NHF sine fiskeregler , og alle skal rette seg etter båtleder. Skal turer i privat regi godkjennes som klubbtur må alle ombord fiske ihht NHF sine fiskeregler og turen meldes til styret før utro. Det kreves at det er 3 medlemmer eller mer som fisker for å kunne godkjenne turen som en klubbtur. Foreningen påtar seg ikke ansvar for sine medlemmer på tur. Påmelding til turer er bindende. Betaling skal skje innen påmeldingsfristen. Etteranmeldelse eller for sein betaling kan godtas om det er plass, men man er da ikke sikret båtplass om vi får problemer med at båter ikke kommer (betalt startkontingent tilbakebetales i dette tilfellet).


§7 Styret

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer: Til styreverv formann velges det en navngitt person. Etter valget vil styret konstituere seg selv (gjelder ikke formann) og fordele de ulike styrevervene slik styret finner mest hensiktsmessig For å være vedtaksfør må et flertall av styret være møtt frem.

§8 Styrets arbeid
Formannen har den daglige ledelsen av foreningen. Han leder styrets forhandlinger, foreningens møter.. Han er leder for valgkomiteen og påser at valgene skjer på behørlig måte. Han legger frem styrets årsrapport til årsmøtet. Han skal lede styrets arbeid. Nestformannen fungerer som formann i dennes fravær. Han er dessuten behjelplig med det daglige arbeid.
Sekretær skal føre protolkoller og skrive referater. Han skal i samråd med formann/nestformann føre foreningens korrespondanse. Han er foreningens arkivar.
Kasserer fører foreningens regnskaper og medlemskartotek. Han skal påse at foreningens midler settes inn i bank eller anbringes på annen forsvarlig måte. Han kan sammen med formannen ta ut penger fra bank og betale utgifter via nettbank. Han skal videre ta imot og betale ut penger i forbindelse med foreningens turer.
Styremedlem skal være behjelpelig med rutinearbeid og kan pålegges spesielle oppgaver.

Som vederlag for sitt arbeid deltar styret gratis på foreningens klubbturer, interne konkurranser og klubbmesterskap for inntil beløp som fastsatt på hver generalforsamling.

§9 Revisor
Revisor skal gjennomgå det årlige regn-skapet som avsluttes 31/12.

§10 Lov-endringer

Endringer i denne lov kan bare vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært oppført på sakslisten. Årsmøte har myndighet til å endre ordlyd i innkommende forslag og godkjenne endret forslag dersom det er flertall for dette. Lovendring krever to tredjedels flertall blant de fremmøtte.

§11 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært eller ekstra-ordinært årsmøte, etter at forslag om dette på forhånd er satt opp på sakslisten, og denne er utdelt minst tre uker før møtet. Blir oppløsningen vedtatt, holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at foreningen skal oppløses, må vedtaket her gjentas med minst to tredjedels flertall.
I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens eiendeler et veldedig formål godkjent av årsmøtet.

§12 Ansvar
Alle som deltar i fisketurer og andre arrangementer som Bergen Havfiskeforening (BHF) står bak, deltar helt og holdent på eget ansvar, og kan ikke sette frem ansvarskrav overfor klubben. Dette være seg skade eller tap av utstyr, så vel som personskade eller ulykke. Enn videre kan heller ikke 3. person eller medlemmets pårørende fremme noen form for erstatningskrav overfor klubben.

Revidert 12. mars 2017
(Oppdatert paragraf 2,3,4,6,7 og 10 godkjent på årsmøte 2017).

 

Legg igjen en kommentar